FYZIOTERAPIE

PÉČE HRAZENÁ

 • ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
 • ZA PŘÍMOU ÚHRADU
 • Při dodržení platné legislativy (tj.platné doporučení příslušného lékaře) hrazeno dle sazebníku výkonů s bodovými hodnotami pro příslušné období.

  Léčebná část rehabilitace Zdravíčko spočívá v opravdovém léčení nemocí pohybového aparátu a to jak vrozených poruch, tak poruch získaných během života, například nesprávným životním stylem, úrazy, či v důsledku jiných zdravotních onemocnění.Správně vedenou, důslednou a kvalitní rehabilitací dostávají klienti šanci zásadním způsobem změnit svůj život. Podmínkou efektivity této práce je rozkrýt příčiny zdravotních problémů, určit priority při jejich odstranění, důslednost při dodržování stanoveného programu. Terapeut na základě svých znalostí, zkušeností a osobních kvalit navazuje kontakt s nemocným, společně hledají příčiny, terapeut navrhuje nejlepší řešení a spolu s nemocným stanoví léčebný program. Každou změnu je nutno terapeutovi oznámit. Výsledky efektivní rehabilitace přicházejí během léčby, nelze je určit ani předem ani do budoucna. Vše závisí na kvalitní spolupráci, moudrosti terapeuta a vůli a snaze nemocného.

  Mnoho lidí předem vzdává svou šanci na lepší život. Terapeuta tento zbytečně prohraný boj vždy zraňuje, přesto nemá právo rozhodnutí nemocného měnit. Pokud nemocný nemá dostatek vůle ke splnění potřebného plánu, jehož cílem je zlepšení jeho zdravotního stavu, měl by o tom svého terapeuta informovat. Práce bez efektu je trýzní jak pro terapeuta, tak nemocného.

  Fyzioterapie probíhá na základě doporučení odborného lékaře, popřípadě na vyžádání přímo klientem. V případě uplatnění doporučení je léčba zcela nebo částečně hrazena dle platné legislativy ze zdravotního pojištění. Pokud si klient vyžádá ošetření bez doporučení dojde k posouzení jeho zdravotního stavu fyzioterapeutem, který tímto plně přejímá za léčbu zodpovědnost. Tuto vyžádanou léčbu plně hradí klient.

  Máme smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami : 111 201 205 207 211 213

  ELEKTROLÉČBA

  • elektro-analgesie: DDP, Traeb.p., interdyn, tens apod.
  • elektro-stimulace
  • magneto-terapie
  • léčení teplem: MVD, fango, parafín, ultrazvuk
  • léčení světlem: polarizované světlo Bixun
  • pneuven: protiotoková a lymfatická elektro-masáž končetinová

  MANUÁLNÍ TECHNIKY

  • techniky měkkých tkání
  • segmentové masáže
  • mobilizační techniky
  • mobilizace kloubů a žeber
  • míčkování
  • a další

  LÉČEBNÝ TĚLOCVIK – LÉČENÍ POHYBEM

  • léčebný tělocvik dle individuálních ordinací
  • cvičení s pomůckami (míče, podložky apod.)
  • cvičení na posturomedu
  • zácvik pro domácí režim
  • cvičení na neurologickém podkladě
  • koncept dle Dr. Bruggera

  PŘÍMÁ ÚHRADA , DOPLATEK VYŽÁDANÉ PÉČE

  Pokud doporučení není nebo neobsahuje plně požadovanou léčbu, může si klient doplatit dle vlastního uvážení a po konzultaci se svým ošetřujícím terapeutem, popř. lékařem.